Statut / Rozdział XII

ROZDZIAŁ XII
Przepisy końcowe

§ 41.

W przypadku likwidacji Zrzeszenia Walne Zgromadzenie Delegatów ustala termin i tryb likwidacji oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia.

§ 42.

Wątpliwości wynikłe przy stosowaniu niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Delegatów.

§ 43.

Inicjatywa zmiany Statutu przysługuje Radzie Delegatów, Zarządowi Zrzeszenia, Zarządom Biur Rejonowych oraz 1/2 stanu zrzeszonych członków.

§ 44.

Niniejszy Statut został uchwalony uchwałą nr 13 XLIII Walnego Zgromadzenia Delegatów WZHiU w dniu 05.08.2011 roku i obowiązuje z momentem zarejestrowania go przez Sąd.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.