Statut / Rozdział XI

ROZDZIAŁ XI
Fundusze i gospodarka finansowa

§ 36.

Fundusze Zrzeszenia powstają:
1. Ze składek członkowskich.
2. Z zapisów, darowizn i innych dochodów niestałych.
3. Z dochodów z majątku własnego Zrzeszenia.
4. Z wpisowego opłacanego przez członków przystępujących do Zrzeszenia.
5. Z działalności gospodarczej prowadzonej przez Zrzeszenie.
6. Z działalności oświatowej.

§ 37.

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Rada Delegatów.
2. Członkowie Zrzeszenia obowiązani są wpłacać składki członkowskie za każdy miesiąc
z dołu do 10 następnego miesiąca.
3. Zaległości powyżej 6 m-cy w opłacaniu składki członkowskiej są podstawą do wykreślenia z organizacji.
4. Nie wpłacone w terminie składki członkowskie stanowią bezsporny dług zalegającego
z tymi opłatami członka wobec Zrzeszenia, który Zrzeszenie ma prawo dochodzić na drodze sądowej.

§ 38.

1. Zarząd gospodaruje funduszami w ramach budżetu.
2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
3. Do czasu uchwalenia budżetu Zrzeszenia proporcjonalna część budżetu z poprzedniego roku stanowi prowizorium budżetowe na rok bieżący.

§ 39.

Zasady, sposób, tryb i termin układania preliminarzy budżetowych oraz zasady finansowe rachunkowości i sprawozdawczości uchwala Rada Delegatów.

§ 40.

Zrzeszenie uczestniczy w kosztach działalności Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.