Statut / Rozdział IX

ROZDZIAŁ IX
Komisja Dyscyplinarna

§ 30.

1. Komisję Dyscyplinarną w składzie 3 osobowym powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów spośród swego grona.
Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Jeżeli członek Komisji utracił mandat, uzupełnienie składu Komisji następuje o osobę, która uzyskała kolejno najwyższą liczbę głosów.
2. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje sprawy w miarę potrzeb.
3. Komisja Dyscyplinarna działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Delegatów.

§ 31.

Członkowie Zrzeszenia podlegają odpowiedzialności przed Komisją Dyscyplinarną za naruszenie:

1. Statutowych obowiązków Zrzeszenia,
2. Zasady etyki zawodowej lub rzetelności wykonywania działalności gospodarczej.

§ 32.

Komisja Dyscyplinarna może orzekać kary:
1. Upomnienia,
2. Nagany,
3. Pozbawienia na określony czas prawa wybieralności do organów Zrzeszenia.
4. Wykluczenia z szeregów członków Zrzeszenia,
5. Wnioskować do władz Zrzeszenia o odwołanie z pełnionej funkcji w organizacji.

§ 33.

1. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej podlegają zaskarżeniu.
2. Odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej rozpoznaje Rada Delegatów.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia.
4. 4. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji do czasu rozpoznania go przez Radę Delegatów.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.