Statut / Rozdział VIII

ROZDZIAŁ VIII
Komisja Rewizyjna

§ 27.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów spośród jego grona. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
Jeżeli członek Komisji utracił mandat, uzupełnienie składu Komisji następuje o osobę, która uzyskała kolejno najwyższą liczbę głosów.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy badanie całokształtu działalności statutowej i finansowej Zrzeszenia, a w szczególności:

1. Kontrolowanie co najmniej 2 razy w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Zrzeszenia oraz przedstawianie Radzie Delegatów wniosków i uwag z każdej kontroli.
2. Sprawdzanie rocznych zamknięć rachunkowych.
3. Wnioskowanie o udzielanie absolutorium Radzie Delegatów i Zarządowi Zrzeszenia.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kolegialnie.

§ 29.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Delegatów.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.