Statut / Rozdział VII

ROZDZIAŁ VII
Zarząd

§ 24.

Zarząd Zrzeszenia jest organem wykonawczym Zrzeszenia kierującym bezpośrednio jego działalnością i reprezentującym Zrzeszenie na zewnątrz.
Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Zrzeszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

1. Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Zrzeszenia konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 25.

1. Zarząd składa się z 7 członków w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i czterech członków Zarządu wybieranych spośród członków Rady Delegatów, jednakże w przypadku gdy członkiem Zarządu Zrzeszenia będzie Dyrektor Biura Wojewódzkiego Zrzeszenia nie musi on być członkiem Zrzeszenia i Rady Delegatów.
2. Zakres obowiązków Dyrektora i strukturę Biura Wojewódzkiego Zrzeszenia określa Zarząd Zrzeszenia.

§ 26.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. Wykonywanie uchwał Rady Delegatów.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Projektowanie rocznych planów wpływów i wydatków i składanie sprawozdań z ich wykonania Radzie Delegatów.
4. Ustalanie zasad wynagradzania pracowników Zrzeszenia.
5. Zarządzanie majątkiem Zrzeszenia.
6. Wnioskowanie do Rady Delegatów o zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.