Statut / Rozdział VI

ROZDZIAŁ VI
Rada Delegatów

§ 20.

1. Rada Delegatów składa się z 27 członków. W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji skład Rady zmniejszy się poniżej 50% członków, niezbędnym będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
2. W skład Rady Delegatów wchodzą z urzędu Prezesi Zarządów Biur Rejonowych. Pozostałych członków Rady Delegatów wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
3. Zebranie Rady Delegatów zwołuje jej Przewodniczący co najmniej raz w roku. Zawiadomienia o zebraniu , do wszystkich członków Rady wysyłane są 14 dni przed terminem zebrania listem poleconym lub poprzez osobiste doręczenie, zawiadamiającym o miejscu i terminie posiedzenia oraz podającym porządek obrad.

§ 21.

Rada Zrzeszenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, dwóch jego zastępców
i dwóch członków, którzy wraz z Przewodniczącym stanowią Prezydium Rady.

§ 22.

Do kompetencji Rady Delegatów należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwalanie terminów i regulaminów wyborów do władz Zrzeszenia.
3. Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów i członków Zarządu Zrzeszenia oraz na wniosek Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Wojewódzkiego. Rada Delegatów może powoływać i odwoływać Dyrektora Biura Wojewódzkiego Zrzeszenia na członka Zarządu.
4. Uchwalanie wytycznych działalności dla Zarządu Zrzeszenia.
5. Uchwalanie rocznych planów działalności Zrzeszenia na podstawie programu uchwalonego przez Zarząd i kontrola ich wykonania.
6. Uchwalanie preliminarzy budżetowych przedstawianych przez Zarząd.
7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
8. Ustalanie zasad wynagrodzeń oraz ekwiwalentów członkom organów statutowych Zrzeszenia.
9. Decydowanie w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.
10. Udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
12. Nadawanie odznak honorowych.
13. Nadawanie godności Honorowego Prezesa Zrzeszenia lub Honorowego Członka.
14. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu.
15. Uchwalanie regulaminów działania: Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej i Biur Rejonowych Zrzeszenia.
16. Wnioskowanie do odznaczeń państwowych.
17. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub 50% Delegatów + 1 Delegat Zrzeszenia.
18. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji samorządowych, gospodarczych, społeczno – zawodowych.

§ 23.

Rada Delegatów oraz Prezydium Rady działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.