Statut / Rozdział V

ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Zrzeszenia.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wybierają Biura Rejonowe Zrzeszenia. Zasady i proporcje wyborów Delegatów uchwala Rada Delegatów na posiedzeniu, na którym ustala się dzień wyborów.

§ 16.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Rada Delegatów co najmniej raz na 6 lat.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Rada Delegatów;
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Zarządu,
- na wniosek co najmniej 50% Delegatów + 1 Delegat Zrzeszenia.
3. W przypadku, jeżeli Rada Delegatów nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia w czasie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku przez Zarząd, lub 50% Delegatów + 1 Delegat wówczas zwołuje je z urzędu Komisja Rewizyjna.
4. Zwołania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów dokonuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na trzy tygodnie przed datą Zgromadzenia lub poprzez osobiste doręczenie, zawiadamiającymi o miejscu i terminie Zgromadzenia oraz podającymi porządek obrad.

§ 17.

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zdolne w pierwszym terminie do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy udziale co najmniej 1/2 Delegatów.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie Delegatów może obradować i podejmować uchwały, jeżeli uzna nagłość sprawy większością 2/3 głosów Delegatów obecnych na Zgromadzeniu.
3. Niedopuszczalne jest zgłoszenie wniosków nagłych w sprawach: zmiany Statutu i odwołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, członków Rady Delegatów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
4. W przypadku braku quorum – zebranie członków może się odbyć w drugim terminie po 30 minutach, niezależnie od ilości obecnych Delegatów.

§ 18.

1. Uchwały Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach wyboru Rady Delegatów, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej a w innych sprawach na żądanie co najmniej 1/4 członków obecnych na Zgromadzeniu.
3. Każdy Delegat ma jeden głos.

§ 19.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. Uchwalenie programu działalności Zrzeszenia.
2. Uchwalenie Statutu Zrzeszenia i jego zmian.
3. Wybór i odwołanie:
a) Rady Delegatów,
b) Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Komisji Dyscyplinarnej
4. Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Zrzeszenia.
5. Udzielanie absolutorium Radzie Delegatów po okresie kadencji.
6. Uchwalanie Regulaminu działania Rady Delegatów.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.