Statut / Rozdział IV

ROZDZIAŁ IV
Władze Zrzeszenia

§ 14.

1. Władzami Zrzeszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów
2) Rada Delegatów
3) Komisja Rewizyjna
4) Komisja Dyscyplinarna
5) Zarząd
2. Kadencja władz Zrzeszenia trwa 6 lat, wygasa jednak nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowych władz z tym, że wybór nowych władz musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty upływu kadencji.
3. Członkami władz Zrzeszenia mogą być członkowie Zrzeszenia posiadający prawo wybierania i wybieralności z uwzględnieniem przepisów § 23 pkt. 2 i § 26 Statutu.
4. Wybory do władz Zrzeszenia i władz Biur Rejonowych: głosowania nad wszystkimi uchwałami dot. organów Zrzeszenia odbywają się bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania bez udzielania i posługiwania się pełnomocnictwami.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.