Statut / Rozdział III

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 6.

1. Członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna:
a) prowadząca działalność gospodarczą,
b) współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
c) deklarująca, po ustaniu działalności gospodarczej kontynuację przynależności
2. Członkiem Zrzeszenia może być osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą zachowując jeden głos.
3. Członków przyjmuje do Zrzeszenia Zarząd Zrzeszenia na wniosek Zarządu Biura Rejonowego.
4. Honorowym członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla organizacji handlu i usług.

§ 7.

Przynależność do Zrzeszenia liczy się od daty podjęcia decyzji przez Zarząd.

§ 8.

Zrzeszenie prowadzi rejestr członków. Wzór rejestru oraz sposób jego prowadzenia określa Rada Delegatów.

§ 9.

1. Członkowie mają prawo:
1) wybierać (czynne prawo wyborcze),
2) być wybierani (bierne prawo wyborcze) do organów Zrzeszenia po 3 latach przynależności,
3) uczestniczyć w pracach Zrzeszenia oraz składać wnioski,
2. Osoba prawna będąca członkiem Zrzeszenia wykonuje swoje prawa i obowiązki poprzez swoje organy i posiada w głosowaniu jeden głos.

§ 10.

Nie posiadają prawa wybierania i wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu na utratę praw publicznych i osoby ubezwłasnowolnione.

§ 11.

Członkowie są zobowiązani:
1. Przestrzegać etyki zawodowej i rzetelnie wykonywać działalność gospodarczą.
2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Zrzeszenia.
3. Brać udział w działalności Zrzeszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych podejmowanych przez Zrzeszenie.
4. Dbać o dobre imię Zrzeszenia.
5. Dostarczać Zrzeszeniu żądanych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej i danych osobowych.
6. Wpłacać regularnie składki członkowskie.

§ 12.

1. Członkostwo wygasa w skutek:
a) wystąpienia ze Zrzeszenia,
b) wykreślenia ze Zrzeszenia,
c) wykluczenia ze Zrzeszenia.
2. Podstawą wykreślenia jest brak opłacenia składek przez członka przez okres 6 miesięcy. O wykreśleniu ze Zrzeszenia decyduje uchwałą Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia.
3. O wykluczeniu ze Zrzeszenia decyduje Komisja Dyscyplinarna Zrzeszenia. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Rady Zrzeszenia, które należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia Komisji o wykluczeniu.
4. 4.Podstawą do wykluczenia jest:
a) naruszenie statutowych obowiązków Zrzeszenia,
b) naruszenie zasad etyki zawodowej lub rzetelności wykonywania działalności gospodarczej.
5. Członek występujący, wykreślony lub wykluczony nie ma żadnych praw do majątku Zrzeszenia i nie może żądać zwrotu wniesionych składek oraz wpisowego.

§ 13.

1. Godność Honorowego Prezesa Zrzeszenia może nadać uchwałą Zgromadzenie Delegatów Prezesowi, który położył szczególne zasługi dla Zrzeszenia i jego członków.
2. Godność Honorowego Prezesa Zarządu Biura Rejonowego nadać może Rada Delegatów na wniosek Zarządu Biura Rejonowego do Rady Delegatów.
3. Godność Honorowego Członka można nadać uchwałą Rady Delegatów osobom, które położyły szczególne zasługi dla prywatnego handlu i usług.
4. Honorowy Prezes i Honorowi Członkowie nie mają biernego prawa wyborczego, mogą natomiast brać udział w Zebraniu Delegatów.
5. Honorowy Prezes i Honorowi Członkowie mają uprawnienia wymienione w § 9 ust.1 pkt 3 Statutu.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.