Statut / Rozdział II

ROZDZIAŁ II
Zadania Zrzeszenia

§ 5.

1. Zrzeszenie jest organizacją samorządową powołaną do ochrony interesów zawodowych i socjalnych swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.
2. Do zadań Zrzeszenia należy:
1) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach dotyczących Zrzeszenia i jego członków oraz reprezentowanie i ochrona interesów członków wobec tych organów
i organizacji.
2) inicjowanie usprawnień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej na rzecz członków Zrzeszenia.
3) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, socjalnej.
4) organizowanie akcji społecznych wśród członków Zrzeszenia.
5) udzielanie członkom Zrzeszenia porad i informacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności.
6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz wykonywania kontroli w tym przedmiocie.
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Zrzeszenie może prowadzić działalność oświatową, w tym szkoły.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.