Statut / Rozdział I

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku, zwane w dalszej treści „Zrzeszeniem” jest samorządową organizacją społeczno-zawodową osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Zrzeszenie działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz.U. nr 35, poz. 194), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, poz. 235) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Zrzeszenie posiada osobowość prawną - może zbywać i nabywać majątek nieruchomy
i ruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozwaną.
2. Zrzeszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Zrzeszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Zrzeszenia.
3. Zrzeszenie nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Zrzeszenia.

§ 3.

1. Zrzeszenie obejmuje swą działalnością obszar województwa pomorskiego. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Gdańsk.
2. Zrzeszenie jest członkiem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.
3. Zrzeszenie, działające jako organizacja pracodawców, może tworzyć federacje i konfederacje pracodawców, jak też przystępować do już istniejących oraz ma prawo do przystępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców.

§ 4.

1. Zrzeszenie używa znaku kupieckiego - godła z rysunkiem laski Merkurego na biało-czerwonej tarczy, zwieńczonej rysunkiem żaglowca oraz ma prawo używania pieczęci okrągłej z tym godłem i podpisem Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku.
Zrzeszenie może posiadać sztandar.
2. Podmioty zrzeszone w organizacji kupieckiej używają godła kupieckiego.

 

Pliki do pobrania:

Statut w dokumencie Adobe PDF Około 130 kB
Statut w dokumencie MS WORD Około 390 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie ZIP Około 75 kB
Statut w dokumencie MS WORD. Skompresowany w formacie RAR Około 30 kB

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.