O nas / WZHiU


Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku jest samorządową organizacją społeczno-zawodową osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Wojewódzkie Zrzeszenie skupia w swojej organizacji kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Zrzeszenie działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku (Dz.U. nr 35, poz.194), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 35, poz. 235) oraz Statutu WZHiU. Większość członków Wojewódzkiego Zrzeszenia to na ogół małe firmy, prowadzone systemem rodzinnym. Organizacja zrzesza także wyspecjalizowane zakłady usługowe, kancelarie i biura realizujące zadania na rzecz społeczności lokalnej, oraz różnego rodzaju placówki działające w turystyce.

Kupcy - członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia prowadzą także działalność w dużych obiektach handlowych przez siebie finansowanych. W ramach Zrzeszenia działają Biura Rejonowe w Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie i Władysławowie.

Od roku 2001 jest utrzymywany w Wojewódzkim Zrzeszeniu Handlu i Usług w Gdańsku system jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

Nieustanne doskonalenie systemu jakości stanowi stały cel działania Wojewódzkiego Zrzeszenia.

Nasze działania

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku, jako jedna z organizacji regionalnych samorządu gospodarczego działających w ramach Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, kreuje politykę handlową wśród właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, która stawia sobie za cel stworzenie warunków umożliwiających dalszy rozwój ich przedsiębiorstw, wyrównywanie szans pod względem ekonomicznym, organizacyjnym
i terytorialnym.

Prowadząc monitoring zmian zachodzących w gospodarce, tworząc listy priorytetowych działań w sferze rozwoju przedsiębiorczości, utrzymuje ścisłą współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, samorządami miast i gmin oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi przedsiębiorczość.

Organizacja jest przygotowana do działań bezpośrednio skierowanych na podmioty gospodarcze: doradztwo, szkolenia, promocję i reklamę, informację, kontaktowanie partnerów itd.

Działalność

  • Reprezentowanie środowiska kupieckiego i MSP wobec terenowej administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego i regionalnych organizacji samorządu gospodarczego oraz udział na prawach członka w pracach Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.
  • Utrzymywanie kontaktów z posłami, senatorami i radnymi dla prezentowania problemów nurtujących środowiska kupieckie.
  • Ochrona interesów członków, w tym m.in. działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.
  • Doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne.
  • Szkolenia zawodowe i branżowe w tym w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksy pracy, wiedzy o podatkach, ubezpieczeniach, przepisach sanitarnych, warunków prowadzenia handlu, marketingu, uzyskiwania uprawnień mistrza w zawodzie sprzedawcy i kucharza małej gastronomii.
  • Organizowanie praktycznej nauki zawodu w placówkach handlowych i gastronomicznych.
  • Wydawanie okoliczniościowych publikacji zawierających wiadomości o pracach samorządu kupieckiego oraz informacje, komentarze i wyjaśnienia dotyczące problemów podatkowych, finansowych i prawnych jak również regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej.
  • Integracja środowiska kupieckiego.
  • Przygotowywanie stanowisk do projektów aktów prawnych dotyczących działalności środowiska kupieckiego, przesyłanych do zaopiniowania przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.
  • Udział członków Wojewódzkiego Zrzeszenia w konkursach: "Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP", "Lider Przedsiębiorczości", "Teraz Polska", "Złote Laury", "Nagroda Pomorska- Gryf Gospodarczy", "Firma z przyszłością".

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.