Krajowy System Usług

Z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) utworzona została w październiku 1996 r. sieć Krajowego Systemu Usług, która stanowi zwieńczenie realizacji zakończonego już programu Phare 1995. STEP I.

KSU jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą, niekomercyjnych organizacji, mającą na celu rozwój procesu wspierania przedsiębiorczości w Polsce, a poprzez to zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP. Dzięki różnorodności ośrodków skupionych w KSU oferta świadczonych przez nie usług jest bardzo szeroka. Każdy przedsiębiorca powinien znaleźć pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z prowadzeniem firmy. Do zakresu usług świadczonych przez ośrodki tworzące strukturę KSU należy zaliczyć: usługi doradcze (w tym o charakterze proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne, finansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz udzielanie pożyczek) i około biznesowe świadczone na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą.

Ośrodki KSU posiadają wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008; stanowi to gwarancje rzetelnej i starannej obsługi klientów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zapraszamy na stronę: www.ksu.parp.gov.pl

W celu stworzenia najkorzystniejszych warunków do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku oferuje pomoc doradczą
i szkoleniową w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym i finansowym. Działania te mają na celu umocnienie marki polskich produktów i usług, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim.

 

Usługi doradcze w zakresie: Usługi szkoleniowe w zakresie:
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej; przepisów podatkowych;
prawa podatkowego; prawa pracy;
przepisów BHP; BHP;
przygotowania młodocianych do zawodu; HACCP;
uzyskania informacji na temat środków pomocowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; praw konsumenta i obowiązków sprzedawcy;
innych zagadnień prawno - podatkowych związanych z bieżącą działalnością prowadzonych firm;
doskonalenie systemu jakości wg norm ISO 9001:2008;
uzyskania informacji na temat przekwalifikowania zawodowego dla osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.
możliwości i zasad pozyskiwania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego.

 

Zasady etyki zawodowej w Ośrodku KSU przy WZHiU w Gdańsku

Ośrodek KSU w wykonanej działalności przestrzega zasad etyki zawodowej, a w szczególności:

1.
kieruje się zapisami Statutu Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług,
2.
prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3.
przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego,
4.
zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach,
5.
świadczy usługi z należytą starannością, a w razie braku niezbędnej wiedzy lub doświadczenia kieruje podmiot zamierzający korzystać z jego usług do innego ośrodka, posiadającego taką wiedzę i doświadczenie,
6.
zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług,
7.
zachowuje szczególną ostrożność w formułowaniu zarzutów wobec innych podmiotów w tym ośrodków,
8.
dąży do polubownego załatwiania sporów,
9.
zapewnia realizację usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel i dąży do stałego podwyższania jego kwalifikacji.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.